Апстракти

поднесување и правила

Теми

За научната програма на 5. Регионален конгрес на СЕЕТРО

(Технолози од Југоисточна Европа во радијациона онкологија)

7-9 октомври 2022 година

СТАНУВАЊЕ RTT - ОБРАЗОВАНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЈА И КАРИЕРА

Теми

За Авторите

PLEASE, INDICATE YOUR PREFERRED FORM OF PARTICIPATION IN THE CONGRESS (Poster or Presentation)

НАСОКИ

 • Својата подготвеност за учество на Конгресот авторите ја поднесуваат со испраќање на Формулар за учество на следната е-пошта: seetro_skopje2022@outlook.com
 • Краен рок за поднесување на апстрактот – 01.08.2022 година.
 • Сите обрасци и апстракти ќе бидат прегледани од организаторите, а соодветниот автор ќе добие информации повратни информации од горната е-пошта.
 • Апстрактот треба да се испрати на електронската адреса: seetro_skopje2022@outlook.com
 • Официјални јазици – англиски
 • Усна презентација – до 15 мин
 • Постер – печатен постер

БАРАЊА

 • Датотеките треба да имаат наставка *.doc/docx.
 • Апстрактот треба да се достави на англиски јазик.
 • Името на датотеката треба да биде напишано со латински букви по следниот редослед: Име_Презиме_Абстракт_година.doc(x) (на пример: John_Johnson_Abstract_2022.doc(x)).
 • Фонт: Times New Roman – 12 поени за текстот и 14 поени за насловот на апстрактот.
 • Растојание на линиите: Единечно; Дозволено е двојно растојание помеѓу ставовите.

СТРУКТУРА НА АПСТРАКТИ

 • Наслов на апстракт на англиски јазик
 • Имиња на автор(и) и име на поврзаната организација.
 • Клучни зборови на англиски (до 5 зборови)
 • Текст во апстракт на англиски јазик (до 300 зборови)
 • Адреса за кореспонденција, е-пошта, телефон.

СОДРЖИНА НА АПСТРАКТИ

 • Наслов:
 • Апстрактен текст:
 • Цел/Цел
 • Материјали и методи
 • Резултати
 • Заклучоци