Regjistrimi

Tarifat dhe si të regjistroheni

Tarifat

Period of payment

Regular Fee

remark

*Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në 90. Regjistrimi bëhet mbi bazën “i pari vjen, shërbimi i parë” sipas renditjes së regjistrimeve me pagesë.

**Pas dorëzimit të formularit të regjistrimit, vazhdoni menjëherë me pagesën e tarifës së regjistrimit nëpërmjet transfertës bankare. Regjistrimi do të konsiderohet i përfunduar vetëm pasi të marrim pagesën e tarifës së regjistrimit.

***Seminaret e drekës dhe demonstrimet praktike janë pjesë e programit shkencor të kursit dhe për këtë arsye janë të detyrueshme për pjesëmarrësit e regjistruar të kursit. Ju lutemi vini re se programi është subjekt i ndryshimeve dhe do të përditësohet vazhdimisht deri në seminar.

Tarifa e regjistrimit nuk përfshin akomodimin në hotel.

Tarifa e regjistrimit përfshin:

  • Pjesëmarrja në sesionet shkencore dhe posterat
  • Dreka, Pushime për kafe
  • Simpoziume Satelitore, Ekspozita
  • Darka sociale.

Informacioni i pageses

Ju lutemi paguani regjistrimin përmes transfertës bankare në EUR ose MKD në:

Ju lutemi shënoni në urdhrin e transferimit: Emrin e pjesëmarrësit.  Kongresi i SEETRO 2022. 

 

Tarifat e transfertave bankare

Të gjitha tarifat bankare për shërbimin e transfertës duhet të paguhen nga pjesëmarrësit.

 

Kushtet e anulimit

Anulimi do të pranohet deri më 1 gusht 2022.

Shuma e plotë do të rimbursohet më pak se 50 € për të mbuluar kostot e anulimit. Asnjë rimbursim nuk do të jepet për anulimet e marra pas kësaj date.

Anulimi duhet të dërgohet me email te komiteti organizativ: seetro_skopje2022@outlook.com

Formular regjistrimi

Ju lutemi plotësoni këtë  formular dhe dërgojeni në e-mail: seetro_skopje2022@outlook.com